1. softkom
  2. baza znanja
  3. fakturisanje
  4. izdavanje e faktura sa artiklima koji su oslobođeni od PDV

IZDAVANJE E FAKTURA SA ARTIKLIMA KOJI SU OSLOBOĐENI OD PDV

SADRŽAJ

PDV kategorije i šifre razloga za oslobođenje od PDV
Prozor za pregled i preuzimanje šifara razloga za oslobođenje od PDV
Upis PDV kategorije i šifre razloga oslobođenja od PDV u šifarnik artikala
Izdavanje računa koji sadrže artikle koji su oslobođeni PDV

PDV KATEGORIJE I ŠIFRE RAZLOGA ZA OSLOBOĐENJE OD PDV

U sistemu elektronskih faktura svaki artikal koji se upiše u e fakturu mora da pripada određenoj PDV kategoriji. Artikli sa opštom i posebnom stopom PDV pripadaju PDV kategoriji S (standardna PDV kategorija) a artikli koji su oslobođeni od PDV, odnosno artikli sa stopom PDV 0%, pripadaju drugim PDV kategorijama (AE, Z, E ...)

Dodatno, artikli koji su oslobođeni od PDV imaju šifru razloga oslobođenja od PDV koja se sastoji od skraćenice naziva, člana, stava i tačke zakona po kome se oslobođenje vrši. Na primer, PDV-RS-10-2-4 znači da je artikal oslobođen od PDV po članu 10, stav 2, tačka 4 Zakona o PDV.

Dakle, za svaki artikal koji je upisan u e fakturu obavezno mora da bude navedena PDV kategorija kojoj artikal pripada a u slučaju da je artikal oslobođen od PDV upisuje se i šifra razloga oslobođenja od PDV.

Za artikle sa opštom i posebnom stopom PDV poslovni softver Sors automatski upisuje PDV kategoriju S a za artikle koji su oslobođeni od PDV šifru razloga za poresko oslobođenje kao i PDV kategoriju upisuje korisnik.

Da bi korisnik mogao da upiše šifru razloga za oslobođenje od PDV i PDV kategoriju u e fakturu potrebno je da prvo iz SEF preuzme šifarnik razloga za oslobođenje od PDV i šifarnik PDV kategorija. Preuzimanje šifarnika razloga za oslobođenje od PDV i šifarnika PDV kategorija iz SEF obavlja se u prozoru za pregled i preuzimanje šifara razloga za oslobođenje od PDV.

PROZOR ZA PREGLED I PREUZIMANJE ŠIFARA RAZLOGA ZA OSLOBOĐENJE OD PDV

Prozor za pregled i preuzimanje šifara razloga za oslobođenje od PDV može da se pokrene na više načina, zavisno od verzije poslovnog softvera Sors koju koristite.

Da biste pokrenuli prozor za pregled i preuzimanje šifara razloga za oslobođenje od PDV uradite sledeće:

  1. U slučaju da koristite program za veleprodaju Sors VP u komandnom meniju izaberite stavku Robni promet, zatim u meniju kliknite na stavku Roba i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Razlozi za oslobođenje od PDV.
  2. U slučaju da koristite program za fakturisanje Sors FA u komandnom meniju izaberite stavku Kupci, u meniju kliknite na stavku Roba i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Razlozi za oslobođenje od PDV.

Prozor za pregled i preuzimanje razloga za oslobođenje od PDV izgleda kao na slici ispod.

Prozor za pregled i preuzimanje šifara razloga za oslobođenje od PDV

Šifre razloga za oslobođenje od PDV kao i PDV kategorije možete da preuzmete iz SEF tako što kliknete na dugme Uvezi iz SEF, koje je na prethodnoj slici označeno brojem 4. Podrazumeva se da je pre preuzumanja razloga za oslobođenje od PDV program Sors podešen za komunikaciju sa SEF.

Ako kliknete na sličicu lupe, koja se nalazi u delu ekrana koji je na slici označen brojem 1, u tabeli, koja je na slici označena brojem 2, će se prikazati sve šifre razloga za oslobođenje od PDV. Šifre razloga za oslobođenje od PDV možete da pretražujete pomoću filtera koji se nalaze u delu ekrana koji je na slici označen brojem 1.

U delu ekrana koji je na slici označen brojem 3 nalazi se stavka Opis PDV kategorija. Ako kliknete na ovu stavku otvoriće se prozor sa detaljnim informacijama o svim PDV kategorijama koje su preuzete sa SEF.

Ako dva puta kliknete na određenu šifru razloga za oslobođenje od PDV otvoriće se prozor sa svim informacijama o šifri razloga za oslobođenje od PDV na koju ste kliknuli. Ovaj prozor izgleda kao na slici ispod.

Informacije o šifri razloga za oslobođenje od PDV

UPIS PDV KATEGORIJE I ŠIFRE RAZLOGA OSLOBOĐENJA OD PDV U ŠIFARNIK ARTIKALA

U poslovnom softveru Sors podrazumevana PDV kategorija i podrazumevana šifra oslobođenja od PDV upisuju se u šifarnik artikala. Prozor za unos artikala možete da pokrenete na način koji je opisan ovde, a ako je potrebno da izmenite artikal koji je već upisan u bazu možete da postupite na način koji je opisan ovde. Prozor za unos i izmenu artikala i usluga izgleda kao na slici ispod.

Prozor za unos i izmenu artikala i usluga

U slučaju da ne vidite sva polja koja su prikazana na slici iznad potrebno je da kliknete na dugme Prikaži/Sakrij dodatne podatke, koje je na prethodnoj slici označeno brojem 1.

U padajućim menijima PDV kategorija i Šifra oslobođenja od PDV možete da izaberete odgovarajuće podatke. Ova dva menija će biti zaključana u slučaju da je u polje Stopa PDV upisana opšta ili posebna stopa PDV, što znači da je pre izbora u ovom meniju porebno da u polje Stopa PDV upišete vrednost 0.

PDV kategorija i šifra oslobođenja od PDV koja se upiše u šifarnik artikala predstavljaju podrazumevane vrednost što znači da će prilikom izrade računa automatski biti izabrane ali će korisnik prilikom izrade svakog računa biti u prilici da promeni ove podatke. Više o promeni PDV kategorije i šifre oslobođenja od PDV prilikom izrade računa možete da saznate ovde.

IZDAVANJE RAČUNA KOJI SADRŽE ARTIKLE KOJI SU OSLOBOĐENI OD PDV

U postupku izdavanja računa ili računa-otpremnice, pošto se artikal upiše u račun ili račun-otpremnicu, iz šifarnika artikala će automatski biti preuzeta PDV kategorija i šifra razloga oslobođenja od PDV. Ova dva podatka se prikazuju u odgovarajućim kolonama u tabeli u koju se upisuju artikli, što je prikazano na slici ispod.

Izdavanje računa koji sadrži artikle koji su oslobođeni PDV

U slučaju da se u tabeli u koju se upisuju artikli ne prikazuju kolone PDV kategorija i Šifra razloga oslobođenja ili izuzeća od PDV možete da ih prikažete na sledeći način:

  1. Kliknite na dugme Prikaz kolona koje se nalazi u gornjem levom uglu prozora
  2. U prozoru koji se prikaže postavite znak za potvrdu ispred opcija PDV kategorija i Šifra razloga oslobođenja ili izuzeća od PDV
  3. Kliknite na dugme Snimi

Ako kliknete dva puta na artikal koji je oslobođen PDV, odnosno na artikal koji ima stopu PDV 0% prikazaće se prozor za izmenu stavke, koji izgleda kao na slici ispod.

Izmena stavke u računu

U ovom prozoru možete da izmenite PDV kategoriju i šifru razloga za oslobođenje od PDV izborom odgovarajuće opcije u padajućim menijima. Napominjemo da se padajući meniji za izbor PDV kategorije i šifre razloga za oslobođenje od PDV prikazuju samo u slučaju da je artikal oslobođen PDV, odnosno u slučaju da je stopa PDV za artikal 0%.

Datum poslednje izmene članka: 09.03.2023