1. softkom
  2. proizvodi
  3. program za maloprodaju
  4. rad sa više maloprodajnih objekata

RAD SA VIŠE MALOPRODAJNIH OBJEKATA

Poslovni softver Sors omogućava povezivanje više maloporodajnih objekata u jednu celinu, što ima sledeće prednosti:

Mogućnost praćenja promena u maloprodajnim objektima u realnom vremenu. Promena koja nastane u određenom maloprodajnom objektu je odmah vidljiva svima koji imaju odobrenje za pristup.
Uvid u stanje zaliha. Korisnici programa, koji imaju odobrenje za pristup, u svakom trenutku mogu da vide stanje zaliha u svim maloprodajnim objektima.
Analiza poslovanja i prodaje robe. Analitički izveštaji mogu jednostavno i lako da se formiraju za celo pravno lice ili za svaki maloprodajni objekat posebno.
Formiranje internih dokumenata. Omogućena je jednostavna evidencija prenosa robe iz jednog maloprodajnog objekta u drugi.
Automatizacija knjiženja. Omogućeno je automatsko pravljenje naloga za knjiženje za sve robne dokumente.

POVEZIVANJE MALOPRODAJNIH OBJEKATA

Kada su maloprodajni objekti povezani u jednu celinu podrazumeva se da su podaci centralizovani, odnosno da se čuvaju na jednom mestu, u bazi podataka koja se nalazi u serveru. Korisnici naših programa mogu da se opredele da upotrebljavaju sopstvenu infrastrukturu, odnosno da sami obezbede server u kome će se nalaziti baza podataka ili mogu da zakupe bazu podataka u našim serverima. Više o zakupu baze podataka u našim serverima možete da pročitate ovde.

Praktično, da bi maloprodajni objekti bili povezani u jednu celinu moraju da se steknu dva uslova: prvo, mora da postoji centralna baza podataka koja se nalazi u serveru i drugo, maloprodajni objekti moraju da budu povezani sa centralnom bazom podataka, odnosno moraju da budu povezani sa serverom. Korisnici naših programa imaju na raspolaganju dva načina za povezivanje maloprodajnih objekata sa serverom.

Prvi način, neprekidno povezivanje putem interneta, podrazumeva da su maloprodajni objekti direktno i neprekidno povezani sa serverom putem interneta i u tom slučaju, svaki dokument koji se formira u maloprodajnom objektu (račun, kalkulacija i slično) skladišti se u server istog trenutka kada se i formira, što znači da je vidljiv u realnom vremenu svima koji imaju pravo pristupa podacima.

Drugi način, sinhronizacija podataka, podrazumeva da maloprodajni objekti nisu neprekidno povezani sa serverom putem interneta, već da se sa serverom povezuju u određenim vremenskim intervalima (jednom ili više puta dnevno) i da se tada na server šalju računi a da se sa servera preuzimaju podaci o cenama i artiklima (vrši se sinhronizacija podataka). U tom slučaju računi se ne snimaju u server onda kada se formiraju, već se snimaju u lokalnu bazu podataka i nisu vidljivi u realnom vremenu, kao u prvom slučaju kada su maloprodajni objekti neprekidno povezani sa serverom, već tek pošto se izvrši njihovo slanje na server (sinhronizacija).

Prvi način povezivanja maloprodajnih objekata sa serverom, neprekidno povezivanje putem interneta, je iz mnogo razloga superiorniji od drugog načina, sinhronizacije, ali on zahteva stabilnu internet vezu. To praktično znači da ako imate stabilnu internet vezu treba da se opredelite za prvi način, da maloprodajne objekte sa serverom povežete direktno i neprekidno putem interneta, a u slučaju da nemate stabilnu internet vezu treba da se opredelite za drugi način, da u određenim vremenskim intervalima sinhronizujete maloprodajne objekte i server.