1. softkom
 2. baza znanja
 3. sors kasa
 4. pregled fiskalnih dokumenata

PREGLED FISKALNIH DOKUMENATA

Svi fiskalni dokumenti koji su izdati pomoću programa Sors Kasa trajno se čuvaju u bazi podataka i korisnik može na jednostavan način da im pristupi. Brisanje i izmena izdatih fiskalnih dokumenata nisu mogući.

SADRŽAJ

Uvodne napomene
Kartica za pregled fiskalnih dokumenata
Prikazivanje artikala koji se nalaze u fiskalnim dokumentima
Rad sa tabelama u programu Sors Kasa

UVODNE NAPOMENE

Sve kartice za pregled fikslanih dokumenata u poslovnom programu Sors Kasa izgledaju identično, imaju slične opcije i kriterijume za pretraživanje a uputstva iz ovog članka mogu da budu primenjena na sledeće prozore:

 1. Kartica za pregled fiskalnih dokumenata promet - prodaja
 2. Kartica za pregled fiskalnih dokumenata avans - prodaja
 3. Kartica za pregled fiskalnih dokumenata predračun - prodaja
 4. Kartica za pregled fiskalnih dokumenata obuka - prodaja
 5. Kartica za pregled fiskalnih dokumenata kopija - prodaja
 6. Kartica za pregled fiskalnih dokumenata promet - refundacija
 7. Kartica za pregled fiskalnih dokumenata avans - refundacija
 8. Kartica za pregled fiskalnih dokumenata predračun - refundacija
 9. Kartica za pregled fiskalnih dokumenata obuka - refundacija
 10. Kartica za pregled fiskalnih dokumenata kopija - refundacija

KARTICA ZA PREGLED FISKALNIH DOKUMENATA

Karticu za pregled određene vrste fiksalnog dokumenta možete da pokrenete na način koji je opisan u članku u kome se opisuje konkretan dokument.

Kartica za pregled fiskalnih dokumenata izgleda kao na slici ispod:

Kartica za pregled fiskalnih dokumenata

U tabeli, koja je na slici označena brojem 3, prikazuje se spisak fiksalnih dokumenata sa najvažnijim podacima:

 1. U koloni Poslovna jedinica prikazuje se naziv poslovne jedinice, odnosno naziv poslovnog prostora, u kome je fiskalni dokument izdat
 2. U koloni Naziv kupca prikazuje se naziv kupca kome je dokument izdat. U slučaju da je fiskalni dokument izdat neidentifikovanom fizičkom licu ova kolona će biti prazna
 3. U koloni POS broj prikazuje se interni broj fiskalnog dokumenta
 4. U koloni PFR broj prikazuje se PFR broj fiskalnog dokumenta
 5. U koloni PFR datum prikazuje se PFR datum i vreme izdavanja fiskalnog dokumenta
 6. U koloni Vrednost bez poreza pre popusta prikazana je vrednost dokumenta bez poreza, pre odobravanja popusta
 7. U koloni Popust na osnovicu prikazana je vrednost odobrenog popusta na cenu pre poreza
 8. U koloni Poreska osnovica prikazana je vrednost dokumenta pre poreza
 9. U koloni Vrednost računa pre popusta prikazana je vrednost računa sa porezom, pre odobravanja popusta
 10. U koloni Popust na ceo račun prikazana je vrednost odobrenog popusta na cenu sa porezom
 11. U koloni Vrednost računa prikazana je vrednost računa sa porezom, posle odobravanja popusta

U levom delu kartice koji je na slici označen brojem 1 nalaze se sledeće opcije:

 1. Filteri. U slučaju da želite da oslobodite dodatan prostor na ekranu za prikazivanje informacija koje se nalaze u tabeli (označena brojem 3 na slici) možete da sakrijete filtere za pretraživanje (označeni brojem 2 na slici). Sakrivanjem filtera tabela će zauzeti deo prozora koji je inicijalno predviđen za filtere, što znači da ćete biti u prilici da vidite više informacija o fiskalnim dokumentima na jednom ekranu (bez upotrebe klizača, tzv. skrolovanja). Klikom na dugme Filteri možete da sakrijete filtere (označeni brojem 2 na slici ) ako su prikazani, odnosno da ih prikažete ako su sakriveni.
 2. Stavke. Ako u tabeli, koja je na slici označena brojem 3, selektujete jedan ili više fiskalnih dokumenata i kliknete na dugme Stavke, prikazaće se spisak artikala koji su upisani u dokumente koje ste selektovali. Pregled artikala u selektovanim dokumentima objašnjen je ovde.
 3. Štampaj. Klikom na ovu opciju možete da prikažete fiskalni dokument koji je selektovan u tabeli u formi specifikacije fiskalnog dokumenta.
 4. Izvezi. Fiskalne dokumente koji su prikazani u tabeli možete da izvezete u .csv fajl ako kliknete na dugme Izvezi.
 5. Klikom na dugme Zatvori možete da zatvorire karticu za pregled fiskalnih dokumenata.

U delu kartice koji je na slici označen brojem 2 nalaze se filteri za pretraživanje fiskalnih dokumenata:

 1. Kupac. Ako u ovo polje upišete ili izaberete naziv kupca i kliknete na sličicu lupe ili pritisnete taster Enter na tastaturi, u tabeli, koja je na slici označena brojem 3, će biti prikazani svi fiskalni dokumenti koji su izdati kupcu čiji naziv ste upisali ili izabrali. Izbor naziva kupca, iz šifarnika kupaca, vrši se na sledeći način: dva puta kliknite na polje Kupac  i otvoriće se prozor za izbor kupca. U ovom prozoru pretraživanje kupaca možete da vršite na osnovu naziva kupca, PIB-a ili šifre tako što ove podatke upišete u odgovarajuća polja za unos teksta. Sve kupce koji se nalaze u šifarniku kupaca možete da prikažete tako što kliknete na sličicu lupe ili pritisnete taster Enter. Izbor kupca možete da izvršite jednostavnim duplim klikom na željenog kupca.
 2. Poslovna jedinica. U ovom padajućem meniju možete da izaberete poslovnu jedinicu (poslovni prostor) i kada kliknete na sličicu lupe ili pritisnete taster Enter, u tabeli, koja je na slici označena brojem 3, će se prikazati svi fiskalni dokumenti koji su izdati u izabranoj poslovnoj jedinici (poslovnom prostoru).
 3. POS broj. Ako u ovo polje upišete interni POS broj dokumenta i kliknete na sličicu lupe ili pritisnete taster Enter, u tabeli će biti prikazan dokument sa upisanim internim POS brojem.
 4. PFR broj. U ovo polje možete da upišete deo PFR broja dokumenta i pošto kliknete na sličicu lupe ili pritisnete taster Enter, u tabeli će se prikazati svi dokumenti koji u PFR broju imaju slova koja ste prethodno upisali.
 5. Filter po datumu. Ako pored ove opcije postavite znak za potvrdu, pošto kliknete na sličicu lupe ili pritisnete taster Enter na tastaturi, u tabeli će biti prikazani dokumenti koji su izdati u periodu koji je upisan u poljima za upis datuma.

Ako desnim tasterom miša kliknete na određeni dokument u tabeli, koja je na slici označena brojem 3, prikazaće se meni sa opcijama koje mogu da se primene na dokument na koji ste kliknuli:

 1. Štampaj izabrani dokument. Klikom na ovu opciju možete da prikažete izabrani dokument u formi specifikacije fiskalnog dokumenta
 2. Fiskalizuj kopiju dokumenta. Ova opcija omogućava fiskalizaciju kopije dokumenta, odnosno izdavanje dokumenata kopija - prodaja i kopija - refundacija.
 3. Podaci o unosu. Ako kliknete na ovu opciju prikazaće se prozor u kome možete da vidite podatke o korisniku koji je izvršio unos ili izmenu dokumenta kao i vremenu unosa, odnosno izmene.
 4. Prikaz filtera. Ova stavka ima istu funkciju kao dugme Filteri, koje je opisano ovde .
 5. Izvezi spisak dokumenata u Excel. Ova opcija omogućava izvoz spiska dokumenata u Eksel.
 6. Kopiraj. Klikom na ovu stavku možete da kopirate sadržaj selektovane ćelije.

U delu kartice koji je na slici označen brojem 4 nalazi se zbir podataka iz fiskalnih dokumenata koji su prikazani u tabeli (na primer, vrednost pre popusta, popust na osnovicu, osnovica, porez, ukupno).

Ako je u tabeli, koja je na slici označena brojem 3, selektovan jedan dokument onda će u delu kartice u kome se prikazuje zbir (označeno brojem 4 na slici) biti prikazan zbir svih dokumenata koji su prikazani u tabeli. Ako je u tabeli, koja je na slici označena brojem 3, selektovano više od jednog dokumenta onda će u delu kartice u kome se prikazuje zbir (označeno brojem 4 na slici) biti prikazan zbir selektovanih dokumenata.

PRIKAZIVANJE ARTIKALA KOJI SE NALAZE U FISKALNIM DOKUMENTIMA

Ako u tabeli koja je na slici označena brojem 3 selektujete jedan ili više dokumenata i zatim kliknete na dugme Stavke (koje se nalazi u delu kartice koji je na slici označen brojem 1), bićete u prilici da vidite spisak artikala koji se nalaze u dokumentima koje ste prethodno selektovali, zajedno sa filterima za njihovo pretraživanje, kao na slici ispod:

Prikazivanje artikala koji se nalaze u fiskalnim dokumentima

Spisak artikala nalazi se u tabeli koja je na prethodnoj slici označena brojem 1.

Kriterijumi za filtriranje artikala po robnoj grupi, drugoj robnoj grupi, šifri, nazivu, GTIN i tipu (roba, proizvod, repormaterijal, komision, usluga) nalaze se u delu prozora koji je na slici označen brojem 2. Filtriranje artikala po ovim kriterijumima vrši se na isti način na svim mestima u programu Sors Kasa i detaljno je objašnjeno u članku koji se nalazi ovde.

U donjem delu prozora, koji je na slici označen brojem 3, nalazi se zbir podataka iz tabele (na primer, količina, porez ili ukupna vrednost). Program Sors Kasa omogućava prikazivanje zbira svih artikala u tabeli ili prikazivanje zbira selektovanih artikala, o čemu više možete da saznate ovde.

Svi podaci koji su prikazani u tabeli mogu da se izvezu u eksel klikom na dugme Izvezi, koje se nalazi u delu prozora koji je na slici označen brojem 4.

RAD SA TABELAMA U PROGRAMU SORS KASA

Sve tabele u programu Sors Kasa (tabela u programu Sors Kasa je označena brojem 1 na prethodnoj slici) imaju iste mogućnosti za sakrivanje i pamćenje širine kolona, za sortiranje kao i za kopiranje podataka:

 1. Mogućnost sakrivanja kolona. Polazeći od toga da nisu svim korisnicima potrebne sve kolone koje su predviđene a imajući u vidu da višak kolona nekada ume da smeta, omogućili smo opciju za sakrivanje kolona. Ako kliknete desnim tasterom miša na naslov određene kolone, prikazaće se meni u kome postoji opcija Sakri kolonu. Klikom na ovu opciju možete da sakrijete kolonu na čiji naziv ste kliknuli a kolona će ostati sakrivena svaki sledeći put kada pokrenete karticu u kojoj se tabela nalazi. Kolonu možete da prikažete ponovo tako što kliknete desnim tasterom miša na naziv bilo koje kolone, posle čega će se prikazati meni u kome treba da izaberete opciju Prikaži sve kolone.
 2. Pamćenje širine kolona. Korisnik može da podešava širinu kolona u tabeli tako što postavi strelicu miša na zaglavlje tabele i to na granicu između ćelija u kojima se prikazuje naziv kolona. Širina kolona se pamti, tako da kada pokrenete karticu u kojoj se nalazi određena tabela, sačekaće vas širina kolona onakva kakvu ste ostavili prethodni put kada ste koristili karticu. Uvek možete da postavite podrazumevanu širinu kolona (onakvu kakva je bila prilikom prvog pokretanja programa), tako što kliknete desnim tasterom miša na naziv bilo koje kolone, posle čega će se prikazati meni u kome treba da izaberete opciju Podrazumevana širina kolona.
 3. Mogućnost sortiranja podataka u tabeli. Korisnik može da sortira redove koji su prikazani u tabeli na osnovu podataka koji se nalaze u određenoj koloni, pri čemu razlikujemo dve situacije: 1) ako je u koloni na osnovu koje treba da se izvrši sortiranje prikazan broj ili datum i 2) ako je u koloni na osnovu koje treba da se izvrši sortiranje prikazan tekst. U situaciji kada je u koloni prikazan broj ili datum, sortiranje podataka u tabeli može da se vrši tako što će redovi u tabeli biti prikazani počevši od najvećeg do najmanjeg broja / datuma ili obrnuto od najmanjeg do najvećeg broja / datuma. Kada je u koloni prikazan tekst, sortiranje podataka u tabeli može da se izvrši u dva pravca: od slova A do slova Z i od slova Z do slova A. U oba slučaja, sortiranje se obavlja klikom na naziv kolone na osnovu koje treba da se izvrši sortiranje. Program pamti način sortiranja podataka u tabeli, tako da kada pokrenete karticu u kojoj se nalazi određena tabela, sačekaće vas podaci koji su sortirani na isti način kao i kada ste poslednji put koristili karticu. Uvek možete da vratite podrazumevano sortiranje kolona tako što kliknete desnim tasterom miša na naziv bilo koje kolone, a zatim na stavku u Podrazumevano sortiranje kolona.
 4. Kopiranje sadržaja ćelije. Ako desnim tasterom miša kliknete na određenu ćeliju u tabeli prikazaće se meni u kome se nalazi opcija Kopiraj. Klikom miša na ovu opciju sadržaj ćelije smešta se u clipboard (privremenu memoriju računara) odakle uvek može da se pozove iz bilo kog programa korišćenjem opcije Paste ili kombinacijom tastera Ctrl+P.
 5. Kopiranje sadržaja reda ili više redova. Da biste kopirali sadržaj jednog ili više redova potrebno je da ih prvo selektujete (selektovanje više redova možete da obavite tako što držite pritisnut taster Ctrl na tastaturi dok klikćete mišem na redove koje želite da selektujete). Pošto selektujete redove koje želite da kopirate potrebno je da na tastaturi pritisnete tastere Ctrl+C. Sadržaj selektovanih redova je prekopiran u privremenu memoriju računara (clipboard) i odavde može da se pozove iz bilo kog programa korišćenjem opcije Paste ili kombinacijom tastera Ctrl+P.

Datum poslednje izmene članka: 21.05.2022