1. softkom
 2. baza znanja
 3. instalacija i podešavanje
 4. prenos stanja i kopiranje šifarnika i dokumenata

PRENOS STANJA I KOPIRANJE ŠIFARNIKA I DOKUMENATA

SADRŽAJ

Uvod
Program za prenos podataka
Otvaranje nove baze, kopiranje šifarnika i prenos stanja
Prenos stanja iz bruto bilansa u postojeću bazu
Spisak upozorenja
Napomene vezane za kopiranje dokumenata

UVOD

Prenos stanja je postupak koji se uobičajeno obavlja na početku godine i zbog toga se naziva još i otvaranje nove poslovne godine. Praktično, iz stare u novu bazu podataka (iz stare u novu godinu) kopiraju se šifarnici (kupci, dobavljači, artikli ...) kao i kumulativno stanje (kupaca, dobavljača, zaliha ...). Stara baza podataka (stara godina) se potom arhivira i služi za pregled dokumenata dok se rad nastavlja u novoj bazi podataka (novoj godini).

Napominjemo da je prenos stanja iz jedne baze u drugu (otvaranje nove poslovne godine) obavezan samo za korisnike koji upotrebljavaju modul za finansijsko knjigovodstvo. U svim ostalim slučajevima ovaj postupak nije obavezan i korisnik može da se opredeli da u jednoj bazi podataka čuva dokumente iz više godina ili da za svaku poslovnu godinu otvara novu bazu podataka.

Razlikujemo dva načina za prenos podataka:

 1. Otvaranje nove baze (nove godine), kopiranje šifarnika i prenos stanja.
  Ovaj način se primenjuje kada se prenos stanja vrši na početku poslovne godine i tako mogu da se prenesu šifarnici, stanje zaliha, kupaca i dobavljača i stanje u bruto bilansu (finansijsko knjigovodstvo).
 2. Prenos stanja iz bruto bilansa (finansijskog knjigovodstva) u postojeću bazu.
  Ovaj način se primenjuje kada se prenos stanja vrši u toku poslovne godine, kada se završe sva knjiženja u finansijskom knjigovodstvu, i on omogućava penos isključivo stanja iz bruto blansa i to u bazu koja je već otvorena. Radi se o tome da je preporučeno da se nova baza (nova godina) otvori na početku poslovne godine i da se rad i pravljenje robnih dokumenata (računa, kalkulacija ...) nastavi u novoj bazi. Međutim, retki su slučajevi da su sva knjiženja u finansijskom knjigovodstvu u prethodnoj godini završena na početku nove poslovne godine i zbog toga je ostavljena mogućnost da se na početku poslovne godine otvori nova baza (nova godina), da se rad nastavi u toj bazi a da se stanje iz bruto bilansa (finansijskog knjigovodstva) naknadno prenese.

Oba načina za prenos podataka opisaćemo u odeljcima koji slede.

Postupak prenosa podataka podrazumeva da se iz jedne u drugu bazu podataka (iz stare u novu godinu) kopiraju sledeći šifarnici i podešavanja:

 1. Šifarnik kupaca
 2. Šifarnik dobavljača
 3. Šifarnik artikala
 4. Šifarnik poslovnih jedinica
 5. Kontni plan
 6. Cenovnici
 7. Tekući računi
 8. Podaci za sinhronizaciju
 9. Korisnički nalozi
 10. Podešavanja programa

Dalje, iz jedne u drugu bazu podataka prenose se sledeća kumulativna stanja:

 1. Stanje zaliha
 2. Stanje potraživanja od kupaca
 3. Stanje dugovanja dobavljačima
 4. Stanje u bruto bilansu (finansijskom knjigovodstvu)

PROGRAM ZA PRENOS PODATAKA

Prenos stanja (otvaranje nove poslovne godine) obavlja se pomoću servisnog programa koji možete da pronađete u folderu u kome se nalazi i poslovni softver Sors.

 1. Program za prenos stanja mora da bude pokrenut u računaru koji služi kao server, odnosno u računaru u kome je instaliran MS SQL EXPRESS
 2. Da biste pokrenuli program za prenos stanja (otvaranje nove poslovne godine) potrebno je da desnim tasterom miša kliknete na ikonicu poslovnog softvera Sors.
 3. U meniju koji se prikaže potrebno je da kliknete na opciju Open file location
 4. Prikazaće se sadržaj foldera u kome se nalazi poslovni softver Sors
 5. Dalje je potrebno da pokrenete program PrenosPodataka čija ikonica izgleda kao na slici ispod.
Ikona za pokretanje prozora za prenos podataka

Program za prenos podataka je napravljen tako da korisnika vodi korak po korak kroz postupak prenosa podataka. Na taj način značajno je smanjena mogućnost greške a inače izuzetno složen postupak sveden je na nekoliko jasnih koraka.

U tekstu koji sledi opisaćemo sve korake koji treba da se izvrše da bi se uspešno izvršio prenos stanja (otvaranje nove godine).

OTVARANJE NOVE BAZE, KOPIRANJE ŠIFARNIKA I PRENOS STANJA

Pre objašnjenja postupka otvaranja nove baze potrebno je da napomenemo sledeće:

 1. Bazu podataka možete da otvorite isključivo u vlastitom serveru. U slučaju da koristite Softkom servere nećete biti u mogućnosti da sami napravite bazu podataka.
 2. Da biste napravili bazu podataka program za prenos stanja mora da bude pokrenut u računaru koji služi kao server, odnosno u računaru u kome je instaliran MS SQL EXPRESS.
 3. Podaci za formiranje baze podataka se preuzimaju iz Softkom servera i zbog toga prilikom pravljenja baze podataka morate da budete povezani na internet.

KORAK 1

Pošto pokrenete program za prenos stanja prikazaće se prvi korak koji treba da izvršite (prikazan na slici ispod).

Prenos podataka - Korak 1

U najvećem broju slučajeva u ovom koraku je potrebno samo da se u polje Naziv baze podataka upiše željeni naziv baze - obično je to naziv firme i godina (na primer Softkom2020).

Bitno je da napomenemo da pored opcije Želim da napravim bazu podataka i da u nju prekopiram podatke treba da se nalazi znak za potvrdu (što je podrazmevano i slučaj).

U retkim, izuzetnim slučajevima, biće potrebno da se izmene podaci u ostalim poljima pa zbog toga u nastavku dajemo detaljnija objašnjenja polja koja se u ovom koraku nalaze.

U polje Lokacija u kojoj će se nalaziti baza potrebno je da bude upisana lokacija u računaru, odnosno folder u kome će se nalaziti baza podataka. U ovo polje već je upisana podrazumevana lokacija i u većini slučajeva ne treba ništa da se menja. Izuzetno, putanju do foldera možete da upišete u ovo polje ili folder u kome baza treba da se nalazi možete da pronađete klikom na dugme Pronađi folder.

U polju Server upisan je podrazumevani naziv MS SQL Servera (naziv_računara\sqlexpress) i u najvećem broju slučajeva ništa ne treba da se menja.

Pošto izvršite sve radnje u ovom koraku (što se u najvećem broju slučajeva svodi samo na upisivanje naziva nove baze podataka) kliknite na dugme Dalje i prikazaće se sledeći korak koji je ilustrovan na slici koja sledi.

KORAK 2

Prenos podataka - Korak 2

U ovom koraku je potrebno da podesite bazu podataka iz koje se podaci prenose (staru bazu, odnosno staru godinu). Podrazumevano je podešno da se podaci kopiraju iz baze sa kojom je povezan porogram Sors i u najvećem broju slučajeva ovde ne treba ništa da se menja.

Izuzetno, bazu možete da promenite tako što ćete da kliknete na dugme Podešavanje baze posle čega će se prikazati prozor u kome možete da izaberete jednu od baza koja se nalazi u serveru sa kojim je povezan program Sors.

U retkim slučajevima biće potrebno da promenite server što možete da uradite klikom na dugme Podešavanje servera posle čega će se prikazati prozor koji je detaljno opisan ovde.

Klikom na dugme Preuzmi iz programa Sors biće podešeno da se podaci prenose iz baze sa kojom je povezan program Sors.

Klikom na dugme Dalje možete da pređete na sledeći korak koji je prikazan na slici ispod.

KORAK 3

Prenos podataka - Korak 3

Sve što je potrebno da uradite u ovom koraku je da u padajućem meniju izaberete opciju Prenos početnog stanja na podrazumevani način i da zatim kliknete na dugme Dalje.

KORAK 4

Prenos podataka - Korak 4

U polje Stanje lagera i partnera se prenosi na dan potrebno je da upišete datum na koji želite da prenesete stanje zaliha, kupaca i dobavljača iz stare baze (stare godine). Preporučujemo da u ovo polje bude upisan tekući datum, ali je moguće upisati i datum u prošlosti. Za detaljnije objašnjenje uputićemo vas da pročitate napomene vezane za kopiranje dokumenata.

Prilikom prenosa stanja zaliha poslovni softver Sors pravi kalkulaciju početnog stanja, dok se prilikom prenosa stanja kupaca i dobavljača pravi zaduženje za svakog kupca, odnosno dobavljača. U polje Datum na dokumentima početnog stanja potrebno je da upišete datum pod kojim će biti zavedena kalkulacija početnog stanja, odnosno datum pod kojim će biti zavedena zaduženja kupaca i dobavljača. Preporučujemo da u ovo polje bude upisan tekući datum.

Opcija Prenesi početno stanje finansijskog knjigovodstva prikazuje se isključivo korisnicima koji upotrebljavaju modul za finansijsko knjigovodstvo. Ako ispred ove opcije stoji znak za potvrdu stanje u bruto bilansu (finansijskom knjigovodstvu) će biti preneto u novu bazu (novu godinu) i obrnuto ako ispred ove opcije nema znaka za potvrdu u novu godinu neće biti preneto stanje iz bruto bilansa (finansijskog knjigovodstva).

Praktično, ova opcija omogućava korisnicima koji nisu završili knjiženja u staroj bazi (staroj godini) da otvore novu bazu (novu godinu), da u novu bazu prenesu stanje zaliha i da u njoj nastave sa pravljenjem robnih dokumenata (računa, kalkulacija ...). Stanje iz bruto bilansa (finansijskog knjigovodstva) korisnici mogu da prenesu kada u staroj bazi (staroj godini) završe sa svim knjiženjima.

Pošto završite sa podešavanjima u ovom koraku možete da kliknete na dugme Dalje. Napominjemo da se u ovom koraku vrši niz provera koje potvrđuju da će prenos stanja biti ispravno izvršen. Shodno tome, može da se desi da se, pošto kliknete na dugme Dalje, na ekranu prikaže određeno upozorenje. Spisak upozorenja koja mogu da se prikažu nalazi se ovde.

KORAK 5

Prenos podataka - Korak 5

U ovom koraku prikazuje se rezime svih podešavanja iz prethodnih koraka i ovde nema nikavih opcija i podešavanja a sve što je potrebno jeste da kliknete na dugme Pokreni i počeće postupak prenosa stanja.

Postupak prenosa stanja ne bi trebalo da potraje duže od nekoliko minuta a sam tok postupka možete da pratite u traci za praćenje procesa (eng. progress bar).

Praćenje procesa prenosa podataka

IZVEŠTAJ O PRENOSU

Pošto se postupak prenosa podataka završi prikazaće se izveštaj o prenosu u kome možete da uporedite podatke iz strare baze (stare godine) i nove baze (nove godine). Upoređivanjem ovih podataka možete da zaključite da li je prenos uspešno izvršen: stanje zaliha, kupaca i dobavljača bi trebalo da bude identično u staroj bazi (staroj godini) i novoj bazi (novoj godini).

Na slici ispod prikazan je izveštaj o prenosu.

Izveštaj o prenosu

Polja u kojima se prikazuju informacije su složena u dve kolone: u koloni Baza iz koje se podaci kopiraju prikazuju se podaci iz stare baze (stare godine) dok se u koloni Baza u koji se podaci kopiraju prikazuju podaci iz nove baze (nove godine).

U redu Stanje zaliha (količina) prikazuje se količinsko stanje zaliha u staroj i novoj bazi, u redu Dugovanja kupaca nalaze se informacija o stanju dugovanja kupaca u staroj i novoj bazi, a isto se odnosi i na Dugovanja dobavljača.

Ako su podaci koji se odnose na staru i novu bazu (podaci koji se nalaze u kolonama Baza iz koje se podaci kopiraju i Baza u koju se podaci kopiraju) identični možemo da kažemo da je stanje uspešno preneto. Važi i obrnuto, ako podaci u ovim kolonama nisu identični stanje nije ispravno preneto.

U slučaju da se podaci u kolonama Baza iz koje se podaci kopiraju i Baza u koju se podaci kopiraju razlikuju, odnosno u slučaju da podaci nisu ispravno preneti, polja u kojima se javlja razlika će biti prikazana crvenom bojom, kao na slici ispod.

Neuspešan prenost

Ovde napominjemo da treba tolerisati eventualne minimalne razlike koje se jave (+-1) zbog zaokruživanja podataka.

U slučaju da u okviru pravnog lica posluje više poslovnih jedinica stanje zaliha treba proveriti za svaku poslovnu jedinicu na sledeći način:

 1. Uporedni prikaz količine robe u staroj i novoj bazi za svaku poslovnu jedinicu možete da proverite klikom na stavku Prikaz po poslovnim jedinicama (količina)
 2. Uporedni prikaz vrednosti robe u staroj i novoj bazi za svaku poslovnu jedinicu možete da proverite klikom na stavku Prikaz po poslovnim jedinicama (vrednost)

PRENOS STANJA IZ BRUTO BILANSA U POSTOJEĆU BAZU

Korisnicima programa za maloprodaju i veleprodaju koji imaju modul za finansijsko knjigovodstvo kao i knjigovodstvenim agencijama preporučujemo da otvore novu bazu (novu poslovnu godinu) na početku godine i da nastave sa pravljenjem dokumenata (računa, kalkulacija ...) u novoj bazi (novoj godini). Obzirom da knjiženja uglavnom nisu završena na početku poslovne godine omogućili smo naknadni prenos stanja iz bruto bilansa (finansijskog knjigovodstva) u prethodno otvorenu bazu. Stanje iz bruto bilansa (finansijskog knjigovodstva) korisnici mogu da prenesu kada u staroj bazi (staroj godini) završe sa svim knjiženjima.

U tekstu koji sledi opisujemo postupak prenosa stanja iz bruto bilasa (finansijskog knjigovodstva) u postojeću bazu.

Prvo je potrebno da pokrenete program za prenos stanja na način koji je opisan ovde i na ekranu će se prikazati prvi korak koji treba da izvršite. Ovaj korak prikazan je na slici ispod.

Prenos stanja iz bruto bilansa u postojeću bazu

U ovom koraku je potrebno da uklonite znak za potvrdu ispred opcije Želim da napravim bazu podataka i da u nju prekopiram podatke, kao što je to urađeno u primeru sa prethodne slike. Kada to uradite sva ostala polja postaće nedostupna za unos i izmenu a vi možete da kliknete na dugme Dalje.

U sledećem koraku potrebno je da izaberete staru bazu podataka (staru godinu) iz koje je potrebno da se prenese stanje iz bruto bilansa. Izbor baze obavlja se na način koji je objašnjen ovde. Pošto izaberete bazu treba da kliknete na dugme Dalje da biste prešli na sledeći korak.

Sada je potrebno da izaberete novu bazu podataka (novu godinu) u koju se prenosi stanje iz bruto bilansa. Izbor baze obavlja se na isti način kao i izbor stare baze iz koje se prenosi stanje (koji je objašnjen ovde). Kada izaberete bazu treba kliknite na dugme Dalje.

Na ekranu se prikazuje naredni korak u kome je potrebno da u padajućem meniju izaberete opciju Prenos početnog stanja finansijskog knjigovodstva i da zatim kliknete na dugme Dalje.

Prikazuje se rezime svih podešavanja iz prethodnih koraka (koji je prikazan ovde) i više nema nikavih opcija i podešavanja a ostaje samo da kliknete na dugme Pokreni i počeće postupak prenosa koji možete da pratite u traci za praćenje procesa (eng. progress bar), što je prikazano ovde.

SPISAK UPOZORENJA

U tekstu koji sledi prikazana su najčešća upozorenja koja mogu da se jave prilikom kopiranja šifarnika i prenosa stanja. U naslovu svakog upozorenja nalazi se kod upozorenja koji služi da bi se u tekstu koji sledi lakše pronašlo detaljno objašnjenje određenog upozorenja.

KOD 1

Upozorenje kod 1

Ovde se korisnik upozorava da su posle datuma na koji želi da izvrši prenos stanja pravljeni robni dokumenti. Spisak dokumenata koji su pravljeni posle datuma prenosa stanja nalazi se u tekstu poruke. Ovo upozorenje se najčešće javlja kada se prenos stanja radi na dan 1. januar ali su posle tog datuma pravljena dokumenta (na primer izdavani računi). Možete da se opredelite za jednu od sledećih mogućnosti:

 1. Prenos stanja može da se izvrši na željeni datum, sa time da se dokumenti koji su napravljeni posle željenog datuma prekopiraju u novu bazu (novu godinu). U tom slučaju stanje zaliha, kupaca i dobavljača će biti identično u staroj i novoj bazi. Ako se opredelite za ovu mogućnost potrebno je da u prozoru u kome se prikazalo obaveštenje kliknete na dugme Yes. Pre izbora ove opcije trebalo bi da se upoznate sa napomenama vezanim za kopiranje dokumenata.
 2. Prenos stanja može da se izvrši na tekući datum i u tom slučaju stanje zaliha, kupaca i dobavljača će biti identično u staroj i novoj bazi. Ako se opredelite za ovu mogućnost potrebno je da u koraku 4, u polje Stanje lagera i partnera se prenosi na dan upišete tekući datum.
 3. Prenos stanja može da se izvrši na željeni datum ali da se dokumenti koji su napravljeni posle željenog datuma ne kopiraju. U tom slučaju stanje zaliha, kupaca i dobavljača će biti različito u staroj i novoj bazi. Ova mogućnost se ne preporučuje. Ako se opredelite za ovu mogućnost potrebno je da u prozoru u kome se prikazalo obaveštenje kliknete na dugme No.

KOD 2

Upozorenje kod 2

Ovo upozorenje signalizira da poslovni podaci o korisniku programa (naziv preduzeća, adresa, PIB) nisu upisani u bazu iz koje se podaci prenose. Pre nastavka prenosa podataka potrebno je da se upišu podaci o korisniku na sledeći način:

 1. Pokrenite program Sors koji treba da bude povezan sa bazom iz koje podaci treba da se prenesu
 2. U komandnom meniju kliknite da stavku Podešavanja
 3. U meniju kliknite na stavku Korisnik
 4. Prikazaće se prozor u kome treba da upišete podatke o korisniku programa

Pošto završite sa upisom podataka o korisniku programa možete da nastavite sa prenosom stanja.

KOD 3

Upozorenje kod 3

U staroj bazi (staroj godini) postoje interne kalkulacije koje nisu zatvorene i na raspolaganju su dve mogućnosti:

 1. Da se zatvore sve interne kalkulacije. Posle ovoga prenos podataka može da bude urađen na takav način da će konačni rezultat biti da je stanje zaliha identično u staroj bazi (staroj godini) i novoj bazi (novoj godini). Zatvaranje internih kalkulacija vrši se na način koji opisan na ovde.
 2. Da se ne zatvore interne kalkulacije. U tom slučaju može da dođe do neslaganja u stanju zaliha u staroj bazi (staroj godini) i novoj bazi (novoj godini).

Preporučujemo da izaberete opciju broj 1.

KOD 4

Upozorenje kod 4

Ovo upozorenje prikazuje se korisnicima koji koriste opciju obračuna prosečne nabavne cene metodom obračuna cena posle svake kalkulacije. U novu bazu podataka (novu godinu) biće prenete cene koje se prikazuju u izveštajima o stanju zaliha u staroj bazi (staroj godini). U slučaju da korisnik nije izvršio obračun nabavnih cena posle evidencije poslednje kalkulacije prosečne nabavne cene u novoj bazi (novoj godini) neće biti ispravne.

Preporučujemo da se pre nastavka prenosa stanja izvrši obračun nabavnih cena u izveštajima o stanju zaliha. Obračun nabavnih cena u izveštajima o stanju zaliha može da se izvrši na način koji je opisan ovde.

Pošto izvršite obračun nabavnih cena i nastavite sa prenosom stanja ovo upozorenje će ponovo da se pojavi ali ga u tom slučaju treba ignorisati.

KOD 5

Upozorenje kod 5

Ovo upozorenje signalizira da u staroj bazi (staroj godini), iz koje se podaci prenose, postoje popisne liste koje su napravljene u periodu od 20 dana pre tekućeg dana na osnovu kojih stanje zaliha nije ispravljeno, odnosno da u staroj bazi (staroj godini) postoje popisne liste koje su snimljene u prethodnih 20 dana ali stanje zaliha nije dovedeno na stanje po popisnim listama pa će ove popisne liste će biti zanemarene prilikom prenosa stanja zaliha.

Možete da izaberete da zanemarite ovo upozorenje ali mi preporučujemo da pogledate popisne liste zbog kojih je ovo upozorenje prikazano. Popisne liste koje su napravljene u prethodnih 20 dana, a na osnovu kojih stanje zaliha nije ispravljeno, možete da vidite ako postupite na sledeći način:

 1. Pokrenite poslovni softver Sors
 2. U komandnom meniju izaberite opciju Robni promet
 3. U meniju izaberite opciju Lager a zatim opciju Pregled popisnih lista
 4. U prozoru koji se prikaže treba da kliknete na sličicu lupe
 5. Odmah zatim u tabeli će se prikazati spisak svih popisnih lista
 6. Treba da obratite pažnju na kolonu Stanje magacina je dovedeno na stanje po popisnoj listi
 7. Dalje, treba da donesete odluku da li želite da dovede stanje zaliha na stanje po popisnoj listi za one popisne liste koje u koloni Stanje magacina je dovedeno na stanje po popisnoj listi nemaju znak za potvrdu a napravljene su u periodu od 20 dana pre tekućeg dana. Sve popisne liste napravljene u ranijem periodu možete da ignorišete.

U slučaju da ne želite da dovedete stanje zaliha na stanje po popisnim listama treba da nastavite sa prenosom stanja.

U slučaju da želite da dovedete stanje zaliha na stanje po popisnim listama treba da postupite na sledeći način:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na popisnu listu sa kojom treba izjednačiti stanje u magacinu
 2. U meniju izaberite opciju Uporedi popisnu listu sa stanjem u magacinu
 3. Otvara se novi prozor u kome je potrebno da kliknete na dugme Dovedi stanje magacina na stanje po popisnoj listi
 4. Otvara se još jedan prozor u kome treba da izaberete način dovođenja stanja zaliha na stanje po popisnoj listi. Postoje dve mogućnosti a iz naziva i opisa ove dve mogućnosti trabalo bi da bude jasno čemu služe i ne bi trebalo da imate problema da se opredelite za onu koja vam odgovara.
 5. Pošto izaberete odgovarajuću opciju treba da kliknete na dugme OK i stanje zaliha će biti dovedeno na stanje po popisnoj listi.
 6. Prethodni postupak treba ponoviti za sve popisne liste koje u koloni Stanje magacina je dovedeno na stanje po popisnoj listi nemaju znak za potvrdu a napravljene su u prethodnih 20 dana. Ponovo, sve popisne liste pre ovog perioda treba zanemariti.

Pošto se stanje zaliha dovede na stanje po popisnim listama treba nastaviti postupak prenosa stanja.

KOD 6

Upozorenje kod 6

Ova poruka obaveštava korisnika da nije moguće izvršiti prenos stanja iz bruto bilansa (finansijskog knjigovodstva) zato što je vršeno knjiženje u staroj bazi (staroj godini) sa datumom iz nove godine. Stanje koje bi pod takvim uslovima bilo preneto ne bi bilo ispravo. U obaveštenju iz prozora sa slike iznad ovog teksta dato je uputstvo kako da se ovaj problem prevaziđe.

 1. Prvo je potrebno da se otvori nova baza podataka u koju treba da se prenesu svi podaci osim početnog stanja finansijskog knjigovodstva
 2. U novu bazu treba da se prekopiraju svi nalozi za knjiženje koji su napravljeni u novoj godini
 3. Pošto se svi nalozi za knjiženje koji su napravljeni u novoj godini prekopiraju u novu bazu, treba da budu obrisani iz stare baze
 4. Kada se svi prethodni koraci izvrše biće moguće preneti početno stanje finansijskog knjigovodstva

KOD 7

Upozorenje kod 7

Ova informacija javlja se u situacijama kada se iz stare u novu bazu kopiraju kalkulacije i kada su sa kalkulacijama povezani računi troškova. Više o računima troškova i njihovom povezivanju možete da saznate ovde.

Računi troškova neće biti automatski povezani sa kalkulacijama u novoj bazi (novoj godini) posle kopiranja kalkulacija već je potrebno da korisnik ove račune poveže ručno na način koji je opisan ovde.

Ručno povezivanje računa troškova nije neophodno zbog nabavnih cena i troškova jer će kompletan obračun biti ispravan i bez toga, ali je naša preporuka da se računi troškova ipak povežu sa kalkulacijama posle prenosa stanja u novu bazu.

KOD 10

Upozorenje kod 10

Ovo upozorenje se prikazuje u situacijama kada se iz stare u novu bazu kopiraju knjižna odobrenja i kada je potrebno da se kopiraju knjižna odobrenja koja su izdata na osnovu računa (vrsta odobrenja: odobrenje koje se izdaje na osnovu računa). Radi se o tome da iz tehničkih razloga nije moguće kopiranje računa koji su povezani sa knjižnim odobrenjima i da će zbog toga knjižna odobrenja posle kopiranja biti snimljena kao odobrenja za period (vrsta odobrenja: odobrenje za period). Praktično, biće promenjena

NAPOMENE VEZANE ZA KOPIRANJE DOKUMENATA

Program za prenos podataka omogućava kopiranje dokumenata (kalkulacija, računa, nivelacija ...) iz jedne u drugu bazu (iz stare u novu godinu). Mogućnost kopiranja dokumenata se koristi u situacijama kada korisnik nije otvorio bazu podataka na početku godine, već želi da prenos stanja izvrši posle određenog perioda koji je protekao od početka godine i to na dan u prošlosti, a pritom je posle dana na koji želi da izvrši prenos stanja pravio robne dokumente (kalkulacije, račune, nivelacije ...).

Na primer, korisnik je u periodu od 1. januara do 15. januara izdavao račune i pravio kalkulacije a želi da u novu bazu prenese stanje na dan 1. januar i da u novu bazu prekopira sve računi i kalkulacije napravljene u peridu od 1. do 15. januara.

Datum poslednje izmene članka: 29.12.2022