SORS FA

Sors FA je poslovni softver iz porodice programa za izdavanje računa čija je osnovna funkcija izdavanje računa i praćenje naplate potraživanja. U poređenju sa drugim programima iz porodice Sors karakterističan je po tome što ima modul za preduzetničku evidenciju rashoda, ali nema modul za finansijsko knjigovodstvo.

Program omogućava automatizaciju niza operacija a naročito onih koje se obavljaju svakodnevno. Jednostavan je za upotrebu, ima veliki broj izveštaja, omogućava analizu i praćenje kompletnog poslovanja. Potpuno je prilagođen za rad u mrežnom okruženju, a omogućen je i pristup podacima sa udaljene lokacije preko interneta.

Naša kuća vrši instalaciju i obuku zaposlenih za rad u programu a svim korisnicima naših programa na raspolaganju stoji tehnička podška u cilju otklanjanja eventualnih nejasnoća u toku rada.

Video prezentaciju programa možete da pogledate ovde.

Sledi spisak najvažnijih funkcija programa.

FAKTURISANJE

 • Izdavanje predračuna i ponuda
 • Izdavanje računa
 • Izdavanje ino predračuna i računa (proforma invoice i invoice)
 • Izdavanje knjižnih odobrenja i zaduženja
 • Kartice kupaca
 • Kumulativna zaduženja po kupcima
 • Izveštaj o rokovima dospeća računa na naplatu
 • Knjiga izdatih računa
 • Jednostavno pretraživanje, pronalaženje i prikazivanje dokumenata

Više o fakturisanju

RASHODI

 • Evidencija računa dobavljača
 • Evidencija knjižnih odobrenja i knjižnih zaduženja
 • Evidencija obaveza prema zaposlenima
 • Kartice dobavljača
 • Kumulativni prikaz obaveza prema dobavljačima
 • Izveštaj o rokovima dospeća računa na naplatu
 • Knjiga primljenih računa

Više o preduzetničkoj evidenciji rashoda

PREDUZETNIČKA EVIDENCIJA PROMETA

 • Evidencija uplata i isplata
 • Pregled prometa po tekućim računima
 • Pregled ukupnog prometa
 • Kumulativni pregled uplata po kupcima i isplata po dobavljačima

Više o preduzetničkoj evidenciji prometa

ANALIZA

 • Analiza prihoda
 • Analiza rashoda
 • Analiza dobiti
 • Analiza prodaje artikala pojedinačno i po robnim grupama
 • Obaveze i planiranje rashoda

Više o analizi

RAD SA VIŠE POSLOVNIH JEDINICA U OKVIRU ISTOG PRAVNOG LICA

Sors FA je u potpunosti prilagođen za rad sa više poslovnih jedinica. Koncepcija je da se podaci iz svih poslovnih jedinica čuvaju na jednom mestu (na serveru), što omogućava efikasan rad kao i detaljan uvid u poslovanje. Promene u poslovnim jedinicama mogu da se prate u realnom vremenu što znači da je promena koja nastane u određenoj poslovnoj jedinici odmah vidljiva svima u mreži.

Više o radu sa većim brojem poslovnih jedinica

RAD U MREŽI I PRISTUP PODACIMA SA UDALJENE LOKACIJE

Program je dizajniran po principu server - klijent, što znači da je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju. Takođe, omogućen je pristup podacima i sa računara koji se nalaze na udaljenim lokacijama, odnosno sa računara koji nisu povezani u lokalnu mrežu. To znači da podacima možete da pristupite sa bilo koje lokacije na svetu pod uslovom da imate pristup internetu.

Više o radu u mreži i pristupu sa udaljene lokacije

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Sors FA omogućava višekorisničku upotrebu programa pomoću korisničkih naloga. Svaki korisnik ima svoj korisnički nalog preko koga pristupa programu i za koji se vezuju odobrenja (korisničke privilegije) kojima se određuje koje radnje korisnik može da obavlja u programu kao i kojim podacima može da pristupa. Korisnički nalog je zaštićen lozinkom.

Više o korisničkim nalozima

Pogledajte
ostale verzije programa

Pogledajte

Pogledajte