PROGRAM ZA IZDAVANJE RAČUNA SORS FA

Program za izdavanje računa Sors FA olakšava i sistematizuje izdavanje i arhiviranje dokumenata i omogućava uvid u obaveze kupaca.

Program za račune Sors FA omogućava jednostavno izdavanje dokumenata kao što su predračuni, ponude, računi, knjižna odobrenja i zaduženja. Ovi dokumenti predstavljaju osnov za formiranje izveštaja o obavezama kupaca kao što su kartica kupca, kumulativni prikaz dugovanja po kupcima, izveštaj o roku dospeća računa na naplatu itd. Omogućena je i evidencija rashoda i praćenje odnosa sa dobavljačima.

Napominjemo da program račune Sors Fa nema mogućnost evidencije prometa robe i stanja zaliha. Ove mogućnosti su obuhvaćene u našem programu za veleprodaju.

Program za izdavanje računa dolazi u dva izdanja koje se razlikuju po svojim funkcijama i ceni. U tabeli koja sledi dat je uporedni prikaz izdanja kao i njihove mogućnosti.

IZDANJA PROGRAMA

OPIS FUNKCIJE SORS FA SORS FA PLUS
IZLAZNI DOKUMENTI
check mark check mark
ULAZNI DOKUMENTI
check mark check mark
PROMET PO TEKUĆIM RAČUNIMA
check mark check mark
IZVEŠTAJI
Izveštaji o prodaji robe po artiklima | Izveštaj o prodaji robe po kupcima | Izveštaj o prodaji robe po robnim grupama | Grafički prikaz prihoda, rashoda i dobiti
check mark check mark
MOGUĆNOST RADA NA UDALJENIM LOKACIJAMA
check mark check mark
FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
no check mark check mark
CENA ZA MESEČNI ZAKUP PROGRAMA 7 € 14 €
CENA ZA GODIŠNJI ZAKUP PROGRAMA 84 € 168 €

Napomena: cene su izražene bez PDV. Naplata se vrši za period od godinu dana. Navedene cene predstavljaju jedine troškove prema Softkomu.

PRAVA KOJA KORISNIK STIČE ZAKUPOM PROGRAMA (LICENCA)

Zakup programa
Korisnik zakupljuje pravo korišćenja programa za izdavanje računa Sors Fa na određeni vremenski period. Minimalni period zakupa programa je jedna godina.

Pravo na instalaciju programa u dva računara
Korisnik ima pravo da instalira program za račune Sors Fa u dva računara koja koriste jednu bazu podataka. Posle instalacije u prva dva računara korisnik može da izabere delove programa (module) koje želi da instalira u sledeće računare. Pravo na instalaciju delova programa (modula) u svaki sledeći računar, posle drugog, se naplaćuje po važećem cenovnku.

USLUGE KOJE SU URAČUNATE U CENU

Instalacija programa u računare kupca
Instalacija programa u računare kupca je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno. U skladu sa svojim potrebama i organizacijom korisnik može samostalno da izvrši instalaciju programa prema uputstvima koja su objavljena ovde.

Obuka zaposlenih za rad u programu
Obuka zaposlenih za rad u programu je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno.

Tehnička podrška za korišćenja programa do 50 poziva ili 5 sati rada na godišnjem nivou
Usluga tehničke podrške do 50 poziva ili 5 sati rada na godišnjem nivou je uračunata u navedene cene. Sa korisnicima koji imaju potrebu za većim obimom tehničke podrške cene se ugovaraju po zahtevu.

DODATNI MODULI

Dodatni moduli su namenjeni korisnicima koji imaju specifične potrebe i njihova kupovina nije obavezna. Isporučuju se isključivo korisnicima naših programa što znači da ih nije moguće kupiti samostalno.

POVEZIVANJE SA WEB PRODAVNICOM

Ovaj modul omogućava razmenu podataka između programa i web prodavnice tako što u web prodavnicu šalje podatke o artiklima, stanju zaliha i cenama dok iz web prodavnice preuzima podatke o naručenim artiklima. Čitav proces je automatizovan. Cena modula je 50 € i naplaćuje se jednokratno.

Saznajte više

SERVIS

Ovaj modul je namenjen firmama koje pružaju usluge servisa. Sadrži revers (dokument za evidenciju prijema robe u servis) kao i radni nalog koji može da ima više statusa (u radu, urađen i sl). Povezan je sa drugim delovima programa. Cena modula je 50 € i naplaćuje se jednokratno.