PROGRAM ZA IZDAVANJE RAČUNA SORS FA

Program za izdavanje računa Sors FA olakšava i sistematizuje izdavanje i arhiviranje dokumenata i omogućava uvid u obaveze kupaca.

Program za račune Sors FA omogućava jednostavno izdavanje dokumenata kao što su predračuni, ponude, računi, knjižna odobrenja i zaduženja. Ovi dokumenti predstavljaju osnov za formiranje izveštaja o obavezama kupaca kao što su kartica kupca, kumulativni prikaz dugovanja po kupcima, izveštaj o roku dospeća računa na naplatu itd. Omogućena je i evidencija rashoda i praćenje odnosa sa dobavljačima.

Napominjemo da program račune Sors Fa nema mogućnost evidencije prometa robe i stanja zaliha. Ove mogućnosti su obuhvaćene u našem programu za veleprodaju.

Program za izdavanje računa dolazi u tri izdanja koje se razlikuju po svojim funkcijama i ceni. U tabeli koja sledi dat je uporedni prikaz svih izdanja kao i njihove mogućnosti.

IZDANJA PROGRAMA

OPIS FUNKCIJE SORS FA LITE SORS FA SORS FA PLUS
FAKTURISANJE
Šifarnik artikala | Šifarnik kupaca | Ponude | Predračuni | Ino predračuni (proforma invoice) | Avansni računi | Računi | Ino računi (invoice) Knjižna odobrenja | Knjiga izdatih računa | Kartice kupaca | Zbirna dugovanja po kupcima
check mark check mark check mark
MOGUĆNOST RADA NA UDALJENIM LOKACIJAMA
check mark check mark check mark
PROMET PO TEKUĆIM RAČUNIMA
check mark check mark check mark
IZVEŠTAJI
no check mark check mark check mark
RASHODI
no check mark check mark check mark
FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
no check mark no check mark check mark
CENA ZA TRAJNU LICENCU 50 € 100 € 300 €

Napomena: cene su izražene bez PDV

PRAVA KOJA KORISNIK STIČE KUPOVINOM (LICENCA)

Trajno pravo korišćenja programa
Korisnik stiče trajno pravo korišćenja programa za izdavanje računa Sors FA, što znači da nema nikakve periodične finansijske obaveze prema Softkomu u smislu održavanja ili iznajmljivanja.

Pravo na instalaciju programa u tri računara
Korisnik ima pravo da instalira program za račune Sors FA u tri računara koja koriste jednu bazu podataka. Pravo na instalaciju u svaki sledeći računar se naplaćuje 30% od cene licence.

USLUGE KOJE SU URAČUNATE U CENU

Instalacija programa u računare kupca
Instalacija programa za izdavanje računa Sors Fa u računare kupca je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno. U skladu sa svojim potrebama i organizacijom korisnik može samostalno da izvrši instalaciju programa u skladu sa uputstvima.

Obuka zaposlenih za rad u programu
Obuka zaposlenih za rad u programu je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno.

Tehnička podrška za prvu godinu korišćenja programa
Usluga tehničke podrške za prvu godinu korišćenja programa je uračunata u navedene cene, a posle toga se naplaćuje po važećem cenovniku. Korisnici koji po isteku prve godine korišćenja programa ne žele da koriste usluge tehničke podrške mogu nesmetano da nastave sa upotrebom programa.

DODATNI MODULI

Dodatni moduli su namenjeni korisnicima koji imaju specifične potrebe i njihova kupovina nije obavezna. Isporučuju se isključivo korisnicima naših programa što znači da ih nije moguće kupiti samostalno.

SERVIS

Ovaj modul je namenjen firmama koje pružaju usluge servisa. Sadrži revers (dokument za evidenciju prijema robe u servis) kao i radni nalog koji može da ima više statusa (u radu, urađen i sl). Povezan je sa drugim delovima programa. Cena modula je 50 €.

POVEZIVANJE SA WEB PRODAVNICOM

Ovaj modul omogućava razmenu podataka između programa i web prodavnice tako što u web prodavnicu šalje podatke o artiklima dok iz web prodavnice preuzima podatke o narudžbenicama. Čitav proces je automatizovan. Cena modula je 50 €.

Saznajte više