1. softkom
  2. proizvodi
  3. program za fakturisanje

PROGRAM ZA FAKTURISANJE SORS FA

Program za fakturisanje Sors Fa je rešenje koje olakšava i automatizuje izdavanje i čuvanje dokumenata i omogućava uvid u naplatu potraživanja od kupaca.

Osnovne funkcije programa za fakture Sors Fa su izdavanje računa, predračuna, ponuda, knjižnih odobrenja, knjižnih zaduženja kao i evdencija uplata kupaca. Na osnovu ovih dokumenata i evidencija program automatski formira izveštaje kao što su kartica kupca, kumulativni prikaz dugovanja po kupcima, izveštaj o roku dospeća računa na naplatu itd. Program omogućava i evidenciju rashoda i praćenje odnosa sa dobavljačima.

Program za fakture Sors Fa je dizajniran tako da se svi podaci čuvaju na jednom mestu, u jednoj bazi podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika. Omogućen je i rad na udaljenim lokacijama.

Napominjemo da program za fakturisanje Sors Fa nema mogućnost evidencije prometa robe i stanja zaliha. Ove mogućnosti su obuhvaćene u našem programu za veleprodaju.

IZDANJA PROGRAMA

Program za fakturisanje ima tri izdanja koje se razlikuju po svojim funkcijama i ceni.

OPIS FUNKCIJE SORS FA LITE SORS FA SORS FA PLUS
FAKTURISANJE
Šifarnik artikala | Šifarnik kupaca | Ponude | Predračuni | Ino predračuni (proforma invoice) | Avansni računi | Računi | Ino računi (invoice) Knjižna odobrenja | Knjiga izdatih računa | Kartice kupaca | Zbirna dugovanja po kupcima
check mark check mark check mark
PROMET PO TEKUĆIM RAČUNIMA
check mark check mark check mark
MOGUĆNOST RADA NA UDALJENIM LOKACIJAMA
check mark check mark check mark
IZVEŠTAJI
no check mark check mark check mark
RASHODI
no check mark check mark check mark
FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
no check mark no check mark check mark
CENA ZA TRAJNU LICENCU 50 € 100 € 300 €

Napomena: cene su izražene bez PDV

PRAVA KOJA KORISNIK STIČE KUPOVINOM (LICENCA)

Trajno pravo korišćenja programa
Korisnik stiče trajno pravo korišćenja programa za fakturisanje Sors FA, što znači da nema nikakve periodične finansijske obaveze prema Softkomu u smislu održavanja ili iznajmljivanja.

Pravo na instalaciju programa u tri računara
Korisnik ima pravo da instalira program za fakturisnje Sors FA u tri računara koja koriste jednu bazu podataka. Pravo na instalaciju u svaki sledeći računar se naplaćuje 30% od cene licence.

USLUGE KOJE SU URAČUNATE U CENU

Instalacija programa u računare kupca
Instalacija programa u računare kupca je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno. U skladu sa svojim potrebama i organizacijom korisnik može samostalno da izvrši instalaciju programa u skladu sa uputstvima.

Obuka zaposlenih za rad u programu
Obuka zaposlenih za rad u programu je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno.

Tehnička podrška za prvu godinu korišćenja programa
Usluga tehničke podrške za prvu godinu korišćenja programa je uračunata u navedene cene, a posle toga se naplaćuje po važećem cenovniku. Korisnici koji po isteku prve godine korišćenja programa ne žele da koriste usluge tehničke podrške mogu nesmetano da nastave sa upotrebom programa.

DODATNI MODULI

Dodatni moduli su namenjeni korisnicima koji imaju specifične potrebe i njihova kupovina nije obavezna. Isporučuju se isključivo korisnicima naših programa što znači da ih nije moguće kupiti samostalno.

SERVIS

Ovaj modul je namenjen firmama koje pružaju usluge servisa. Sadrži revers (dokument za evidenciju prijema robe u servis) kao i radni nalog koji može da ima više statusa (u radu, urađen i sl). Povezan je sa drugim delovima programa. Cena modula je 50 €.

POVEZIVANJE SA WEB PRODAVNICOM

Ovaj modul omogućava razmenu podataka između programa i web prodavnice tako što u web prodavnicu šalje podatke o artiklima dok iz web prodavnice preuzima podatke o narudžbenicama. Čitav proces je automatizovan. Cena modula je 50 €.

Saznajte više

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Broj korisnika koji mogu da upotrebljavaju program za fakture Sors FA nije ograničen. Svaki korisnik može da ima svoj korisnički nalog i postoji mogućnost ograničavanja pristupa podacima. Na primer, jedan korisnik može da izdaje račune ali ne može da pristupa podacima koji se odnose na evidenciju rashoda. Drugom korisniku može da se odobri da pregleda sve podatake, ali može da mu se uskratiti pravo da unosi nove ili menja postojeće podatke.

Više o korisničkim nalozima

RAD U MREŽI I RAD NA UDALJENIM LOKACIJAMA

Program je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju što znači da su podaci centralizovani u jednu bazu podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika. Omogućen je i rad na udaljenim lokacijama.

Više o radu u mreži i radu na udaljenim lokacijama

FAKTURISANJE

Program za fakturisanje Sors FA olakšava i sistematizuje izdavanje i arhiviranje ponuda, predračuna, avansnih računa, kao i knjižnih odobrenja i zaduženja. Na osnovu ovih dokumenata vodi se precizna evdencija obaveza kupaca a uvid u ovu evidenciju omogućen je kroz izveštaje kao što su kartice kupca, kumulativni prikaz dugovanja po kupcima i druge. Korisne mogućnosti su i povezivanje fakture sa avansnom fakturom, automatska izrada fakture na osnovu prethodno izdatog predračuna ...

Više o fakturisanju

RASHODI

Program za fakture Sors Fa omogućava preduzetničku evidenciju rashoda odnosno evidenciju obaveza prema dobavljačima, zaposlenima i evidenciju drugih troškova. Evidentiraju se fakture dobavljača, knjižna zaduženja i odobrenja a program na osnovu tih dokumenata automatski formira izveštaje koji omogućavaju uvidi u stanje obaveza prema dobavljačima: kartice dobavljača, kumulativni prikaz zaduženja po dobavljačima, izveštaje o rokovima dospeća računa na naplatu i druge.

Više o evidenciji rashoda

PROMET PO TEKUĆIM RAČUNIMA

Ovaj deo programa za fakture omogućava preduzetničku evidenciju prometa po tekućim računima, odnosno evidenciju priliva i odliva stredstava. Najvažnije funkcije ovog dela programa su evidencija prometa, pregled prometa po računima, pregled gotovinskog prometa... Još jedna korisna funkcija je izveštaj o materijalnim troškovima, odnosno izveštaj o plaćanju gotovinskih računa.

Više prometu po tekućim računima

FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

Modul za finansijsko knjigovodstvo omogućava evidenciju poslovnih promena po sistemu dvojnog knjigovodstva. On se isporučuje opciono, što znači da korisnik može da izabere verziju programa koja ne uključuje ovaj modul. Sadrži nalog za knjiženje, dnevnik knjiženja, bruto bilans, bilans stanja, bilans uspeha, zaključni list, analitičke kartice, poreske knjige, POPDV prijavu. Važno je da naglasimo da je moguće postavljenje šema za automatsko knjiženje.

Više o finansijskom knjigovodstvu