1. softkom
 2. novosti

12.02.2014 SORS - verzija 5.2

Postavljena nova verzija programa Sors. Sadržane su sledeće izmene i dopune:

 1. Napravljen obrazac za štampu računa ENEF
 2. U obrazac za štampu radnog naloga dodata napomena
 3. Estetske izmene u obrazcu za štampu računa PACOM
 4. Estetske izmene u obrazcu za štampu računa Kompresor
 5. Estetske izmene u prozoru za unos kalkulacija
 6. Estetske izmene u prozoru za prikazivanje lager liste
 7. Napravljen obrazac za štampu računa ENOHEM
 8. Napravljen izveštaj "Roba na stanju kod kupaca kumulativno"
 9. Omogućen upis količine u minusu u kalkulaciji
 10. Estetske izmene u obrazcu za štampu računa CANATL
 11. Minimalne izmene u prozoru za prikazivanje analitičke kartice
 12. Omogućen unos količine u minusu na reversu
 13. U prozoru za prikazivanje lager liste dodat filter "različito od nula"
 14. Napravljen obrazac za štampu "Analize prodaje robe po dokumentima"
 15. Napravljen obrazac za štampu račun SEMARK
 16. Napravljen obrazac za štampu račun STAKLOM
 17. Izmena u komunikaciji sa fisklanim štampačem GP 550

30.12.2013 SORS - verzija 5.1

 1. Omogućena štampa fiskalnog racuna sa posebnom stopom od 10%
 2. Minimalne izmene u prozoru za pregled grupa oznaka
 3. Minimalne izmene u knjizi izdatih računa
 4. Napravljen obrazac za štampu računa DULEPP
 5. Izmene u načinu formiranja izveštaja "Primljena i vraćena roba"
 6. Dodata podrazumevana napomena za revers
 7. Izmene u načunu prenosa podataka u novu bazu
 8. Napravljen obrazac za štampu računa PHARMA
 9. Izmena obrasca za štampu povratnice kupca

28.12.2013 Promena posebne stope PDV

Zbog Zakona o izmeni Zakona o PDV korisnici koji vrše promet artikala koji se oporezuju po posebnoj stopi treba izvrše promenu stope PDV sa 8% na 10%. To može da se obavi u prozoru za pregled artikala.

Svi korisnici koji koriste program za maloprodaju treba da izvrše ažuriranje programa na verziju 5.1 a zatim i da izvrše podešavanje svojih fiskalnih uređaja. Uputstva i programi za podešavanje za fiskalnih uređaja mogu da se preuzmu sa sajta proizvođača:

Fiskalna kasa Link za preuzimanje programa Napomena
GP 550 Promene se vrše iz drajvera  
FP 550 (meta link) /link je uklonjen zbog zastarelosti/
Uputstvo je u ZIP fajlu
HCP HCP Fiskal  
Int raster FP 600 FP Int Test  
Int raster kase promena se vrši na kasi Uputstvo dobijeno uz uređaj
Colibri promena se vrši na kasi Uputstvo dobijeno uz uređaj
Favourite promena se vrši na kasi Uputstvo dobijeno uz uređaj
SuperCash promena se vrši na kasi Uputstvo dobijeno uz uređaj

Svim korisnicima naša tehnička podrška stoji na raspolaganju.

26.12.2013 Radno vreme za praznike

 • Ponedeljak 31.12.2012 - Radni dan - skraćeno radno vreme od 9-13h
 • Utorak 01.01.2013 - Neradan dan
 • Sreda 02.01.2013 - Neradan dan
 • Četvrtak 03.01.2013 - Radni dan
 • Petak 04.01.2013 - Radni dan
 • Ponedeljak 07.01.2013 - Neradan dan

Želimo vam prijatne novogodišnje i božićne praznike i uspešnu 2014 godinu.

24.11.2013 SORS - verzija 5.0

Postavljena nova verzija programa Sors. Sadržane su sledeće izmene i dopune:

 1. Omogućeno da artikli imaju raster / serijski broj
 2. Napravljena sinhronizacija sa web shopom www.presentcommerce.rs
 3. Dodata mogućnost štampe knjižnog odobrenja sa pečatom
 4. Izmene u načunu sinhronizacije podataka sa maloprodajnim objektom
 5. Dodata podrška za fiskalne kase proizvođača Int Raster (DP 25, DP 35 i DP 45)
 6. Izmene u komandnom meniju (izmenjen nazivi određenih opcija, određene opcije premeštene ili grupisane na drugačiji način)
 7. U svim verzijama dodat meni "Otpremnice"
 8. U verzijama Lite uklonjena opcija "Unos dobavljača" i "Pregled dobavljača" iz menija kalkulacija
 9. Estetske izmene u panelu za logovanje
 10. Izmene u načunu formiranja grafikona koji prikazuju prihod, rashod i dobit po mesecima
 11. Izmene u načunu formiranja izveštaja "Struktura prihoda", "Strukutura rashoda", "Struktura dobiti"
 12. Estetske izmene u prozoru "Pregled povratnica"
 13. Estetske izmene u prozorima "Korisnički nalog", "Pregled korisničkih naloga", "Unos grupa korisnika" i "Pregled grupa korisnika"
 14. Estetske izmene u prozoru za unos izdatih računa u KIR
 15. Estetske izmene u prozorima "Interna otpremnica" i "Pregled internih otpremnica"
 16. Estetske izmene u obrascu prijemnice za proizvodnju
 17. Izmene u prozoru "Pregled prijemnica"
 18. Ispravljena greška u prozoru "Prodaja artikala po dokumentima" - greška prilikom štampe računa
 19. Napravljen obrazac za štampu računa YUMES
 20. Minimalne izmene u obrascu za evidenciju promet
 21. Ispravljena greška u prozoru "Automatski nalog - račun otpremnica, otpremnica i račun" - nije podrazumevano filtrirao neprenese dokumente
 22. Estetske izmene u prozoru "Promet robe po danu"

21.10.2013 SORS - verzija 4.9

Postavljena nova verzija programa Sors. Sadržane su sledeće izmene i dopune:

 1. U prozorima za pregled dokumenata dodata mogućnost sabiranja samo selektovanih dokumenata
 2. Estetske izmene u prozoru "Pregled knjižnih odobrenja dobavljača"
 3. Estetske izmene u prozoru "Pregled knjižnih odobrenja kupaca"
 4. Minimalne izmene u obrascu za pregled otpremnica i reversa
 5. Ubrzano formiranje magacinske kartice
 6. Omogućeno izdavanje više maloprodajnih računa u isto vreme
 7. Omogućeno pravljenje automatskog zaduženja na osnovu uplate
 8. Produženo vreme odgovora u obrascima za formiranje KIR I KPR
 9. Omogućena sinhronizacija podataka između više baza
 10. Napravljen obrazac za štampu računa koji sadrži i uplatnicu
 11. Minimalne izmene u načinu formiranja Bruto bilansa
 12. Izmene u načinu formiranja interne otpremnice koje se prave na osnovu računa ili predračuna
 13. Izmene u obrascu za štampu računa tipa PACOM
 14. Izmene u načinu izrade i izmene radnog naloga za proizvodnju

03.09.2013 SORS - verzija 4.8

Postavljena nova verzija programa Sors. Sadržane su sledeće izmene i dopune:

 1. U prozoru "Pregled isplata" izmenjen način štampe
 2. U prozoru "Pregled uplata" izmenjen način štampe
 3. Minimalne ispravke u prozoru "Prijemnica"
 4. Estetske izmene u u prozoru za formiranje kalkulacije
 5. Izmenjen način osvežavanja tabela posle izvršene izmene na dokumentu
 6. Omogućeno trajno sakrivanje kolona u tabelama
 7. Minimalne izmene u obrascu za formiranje PDV prijave
 8. Estetske promene u prozorima "Knjiženje račun-otpremnica", "Knjiženje otpremnica", "Knjiženje račun"
 9. Estetske izmene u prozoru "Pregled knjižnih odobrenja dobavljača"
 10. Izmene u obrascu za štampu računa tipa MD
 11. Izmene na obrascu za štampu računa tipa Pacom
 12. Izmene u obrascu za štampu računa tipa CAN ATL
 13. Izmene u prozoru "Pregled predračuna"
 14. Izmene u prozoru za štampu deklaracija
 15. Estetske promene u prozoru "Pregled povratnica dobavljaču"
 16. Ispravljena greška u prozoru "Formiranje računa na osnovu reversa" (nije pamtio širinu kolona u tabeli)
 17. Izmene u komunikaciji sa HCP fiskalnim uređajima
 18. Izmenjen Splash Screen
 19. Izmene u načinu prikazivanja podrazumevanih kolona u prozorima "Lager lista", "Lager lista sa promenama", "Pregled kalkulacija", "Pregled računa (MP)", "Pregled računa dobavljača", "Pregled prometa robe"
 20. Minimalne izmene u prozoru "Promet sa nabavnim cenama"
 21. Izmene u obrascu za štampu interne kalkulacije napravljene na osnovu računa
 22. Posešeno da prilikom izrade računa na osnovu predračuna upisuje i podrazumevanu napomenu za račun
 23. U obrascu za forimiranje računa omogućeno kretanje kursora po poljima pomoću funkcijskih tastera
 24. Omogućena štampa knjižnog zaduženja iz obrasca za unos zaduženja
 25. Minimalne izmene u kartici kupca
 26. U prozoru "Zaduženje po zaposlenima" omogućeno pretreživanje po datumu dokumenta
 27. U prozoru "Zaduženje po dobavljačima" omogućeno pretreživanje po datumu dokumenta
 28. U prozoru "Zaduženje po kupcima" omogućeno pretreživanje po datumu dokumenta
 29. Minimalne izmene u načinu obračuna prilikom izrade računa na osnovu revesa
 30. U prozoru "Magacinska kartica" dodata mogućnost prikazivanja promena "od poslednjeg dana"
 31. Ispravljena greška u prozoru "Popis"
 32. Napravljen obrazac za štampu računa MPVALUTA
 33. U prozoru za pregled kalkulacija podešeno da dvoklik u tabeli otvara obrazac za štampu, umesto da prikazuje kalkulaciju
 34. Ispravljena greška u prozoru "Minimalne i maksimalne zalihe"
 35. Omogućeno automatsko dodavanje PDV na nabavnu cenu u kalkulaciji (za preduzeća koja nisu u sistemu PDV)
 36. Izmene u komunikaciji sa kasom Iskra S32
 37. Omogućeno štampanje povratnice dobavljaču i otpisa sa nabavnim cenama
 38. Minimalne izmena u postupku formiranja izveštaja kase

PrethodnaSledeća